صفحه اصلی ویدیوها رشته های زمستانی آموزش و قوانین
نوع لیست
در صفحه
مرتب

باندی یک نوع ورزش زمستانی شبیه به هاکی روی یخ است. در این بازی بازیکن ها به وسیله یک چوب باندی توپ ...