صفحه اصلی ویدیوها رشته های آبی مستند
نوع لیست
در صفحه
مرتب

یکی از ماهیگیران با همراهی همسرش مدت 4 سال است که شروع به فروش ماهی بصورت مستقیم به مصرف کننده های محلی کرده اند و در این مدت به سود خوبی دست پیدا ...

     
     
     
     

در انگلستان برنامه ای تحت عنوان CSF وجود دارد که شرایط خاصی برای صیدها تعریف میکند.ماهیگیرانی که عضو این برنامه هستند و از آن تبعیت میکنند دارای در ...

     
     
     
     

در این برنامه مانتی به قیمت خرچنگ در بازار و تعادل هزینه ی صید و عرضه ی آن میپردازد.

     
     
     
     

در این برنامه او به مشکل کمبود نیروی کار در ماهیگیری صنعتی میپردازد .

     
     
     
     

در این برنامه مانتی به بررسی هزینه ها و فشار های مال بر صیادان خرچنگ میپردازد .

     
     
     
     

در این ویدیو مانتی به بررسی امواج و دریازدگی بر ماهیگیران و عملکردشان در صید ماهیگیری میپردازد .

     
     
     
     

در این ویدیو مانتی به بررسی کشتی های بزرگ ماهیگیری خارجی بر صنعت شیلات انگلستان میپردازد .

     
     
     
     

در این ویدیو مانتی به بررسی تاثیر ورود کشتی های بزرگ بر قایق های کوچک ماهیگیری میپردازد .

     
     
     
     

در این ویدیو مانتی به مرکز ملی حفاظت از خرچنگ ها در انگلستان میرود .

     
     
     
     

در این ویدیو مانتی به بررسی مشکلات اقتصادی سال های اخیر ماهیگیران میپردازد .

     
     
     
     

در این برنامه مانتی به نحوه ی پخت خرچنگ های صید شده و سرنوشت نهایی آنها میپردازد .

     
     
     
     

در این برنامه مانتی به صادرات و ارسال خرچنگ های صید شده میپردازد .